top of page

Bireysel Emeklilik (BES) Aktarım

Güncelleme tarihi: 13 Şub

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), BES sözleşmelerine aktarım olanağı taşıyan bir yapıya sahiptir. BES Aktarım konusu, kendine özel bazı kriterler taşır.


Bireysel Emeklilik (BES) Aktarım


Sisteme girilen ilk 2 yıl içinde Bireysel Emeklilik sözleşmesi aktarım ile başka bir emeklilik şirketine yönlendirilemez.


Şayet başka bir firmaya aktarım ile gidilmişse yeni bir firmaya daha aktarım yapabilmek için 1 yılı tamamlamak gerekir.


Aktarım talebi, aktarım formu ile bağlı olunan şirkete yapılır.

Hesap özeti, aktarım bilgi formu diğer belgeler olup aktarım talebi sırasında bağlı olunan şirkete doğru bir şekilde doldurulmuş olarak verilmelidir.


Aktarım sürecinde onaylanan talebe bağlı olarak "çıkışa ertelenmiş giriş aidatı" şirket tarafından kesilebilir.


BES sözleşmesinin bulunduğu bireysel emeklilik şirketine başvuru yapılırken Aktarım Talep Formu, Hesap Özet Profili, Kimlik Fotokopisi belgeleriyle birlikte talebin iletilmesi gerekmektedir.


Aktarım talep formunun bağlı olunan BES firmasına ulaşması ile 10 iş günü içinde sözleşmeye ait olan birikim, aktarım talep edilen diğer BES şirketine aktarılır. Aktarım talebinde bulunan katılımcının ilgili tüm bilgi ve belgeleri de dijital ortamda aynı şekilde diğer firmaya iletilmiş olur.Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından hazırlanan resmi web sitesinde yayınlanan şablon BES Aktarım Formu için buraya tıklayınız.

"LÜTFEN BES İŞLEMLERİNİZ İÇİN TUVART HABER'E BELGE GÖNDERMEYİNİZ."BES Aktarım Süreci Hakkında Yasa


26.842 Numaralı 9 Nisan 2008 Çarşamba tarihli Resmi Gazetede Aktarım ile ilgili madde şu şekildedir:


Birikimlerin aktarımı


MADDE 13 – (1) Yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle şirkette kalan emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikimler başka bir şirkete aktarılabilir. Aktarım birikimlerin tamamını kapsayacak şekilde yapılır. 22 nci maddeye göre yapılacak aktarımlarda bu fıkra hükmü uygulanmaz.


(2) Aktarım talebi, 15 inci madde hükümlerine göre katılımcı veya sponsor kuruluş tarafından yapılabilir.


(3) Şirket, aktarım amacıyla hesap özeti talep eden katılımcının veya sponsor kuruluşun tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde aktarım bilgi formunu ve hesap özetini gönderir. Şirket, isteyen katılımcının veya sponsor kuruluşun hesap özetini ve aktarım bilgi formunu, şirketin internet sitesinde kendi adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapar. Katılımcı veya sponsor kuruluş, hesap özetiyle birlikte aktarım yapılacak şirkete başvurur. Aktarım yapılacak şirket talebi uygun bulması halinde bir plan önerir ve planda öngörülen kesintilere ilişkin bilgi verir.


(4) Katılımcı veya sponsor kuruluş imzaladığı aktarım talep formunu faks veya posta ile aktarım yapacak şirkete gönderir. Aktarım talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde birikimler aktarım yapılacak şirkete aktarılır. Katılımcının bireysel emeklilik hesabına ilişkin bilgi ve belgeler eş zamanlı olarak elektronik ortamda aktarım yapılacak şirkete gönderilir. Katılımcıya ait gerekli bilgilerin eksiksiz olarak ve uygun şekilde aktarılmasından aktarım yapacak şirket sorumludur.


(5) Şirket, aktarım talep formunun kendisine ulaşmasını takiben iki iş günü içinde hesap özetini elektronik veri olarak emeklilik gözetim merkezine gönderir.


(6) Aktarım yapılan şirketteki emeklilik sözleşmesi, birikimlerin aktarıldığı tarihte yürürlüğe girer ve beş iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmesi katılımcıya veya varsa sponsor kuruluşa gönderilir. Yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz. Katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları ile varsa hak kazanma süresine ilişkin hakları aktarım yapılan şirkette aynen korunur.Hak kazanılan birikimlerin aktarılması ve ödenmesi


MADDE 22 – (1) Emeklilik sözleşmesinde belirtilen hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamındaki hesabında bulunan birikimler katılımcının hesabında kalır veya yazılı talebi doğrultusunda katılımcının bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır. Katılımcının sistemden ayrılmak istemesi halinde bu şekildeki birikimler yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir.


(2) Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan sponsor kuruluştaki işinden ayrılması durumunda, sponsor kuruluş tarafından katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinden 21 inci maddeye göre katılımcının hak ettiği tutar, katılımcının varsa bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır yoksa yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir. Katılımcı istediği takdirde, ilgili grup emeklilik planı çerçevesinde katkı payı ödediği gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesini devam ettirebilir.


(3) 21 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sebepler haricinde herhangi bir sebeple, işten ayrılma veya grup emeklilik planından çıkarılma durumunda, katılımcı tarafından hak edilmeyen tutarlar, sponsor kuruluşun talebi doğrultusunda gruptaki diğer katılımcılara katkı payı olarak dağıtılır veya yasal kesintiler yapılarak sponsor kuruluşa ödenir.


Standart fon ve finansal bilgilendirme


MADDE 23 – (1) Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde ve işveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon seçimi yapmayan katılımcı ile sponsor kuruluşun katkılarının yatırıma yönlendirilmesinde kullanılmak üzere, emeklilik sözleşmesinin tarafları, grubun genel risk getiri profiline uygun bir standart fon veya fon karması uygulanmasını kararlaştırabilir.


(2) Grup emeklilik planındaki katılımcıların, fon tercihlerini bilinçli bir şekilde yapabilmesini teminen, grup kurucusu ve şirket, grup katılımcılarına yönelik olarak uygun dönemlerde ortaklaşa bilgilendirme programı düzenler. Program asgari olarak;


a) Yatırım araçlarına ilişkin genel bilgilere,


b) Finansal piyasalardaki güncel gelişmelere,


c) Grup emeklilik planında sunulan fonlara ilişkin yatırım ve performans bilgilerine,


d) Katılımcıların maruz kalabileceği yatırım riski ve diğer finansal risklere


ilişkin konuları kapsar.Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından hazırlanan resmi web sitesinde yayınlanan şablon BES Aktarım Formu için buraya tıklayınız.

"LÜTFEN BES İŞLEMLERİNİZ İÇİN TUVART HABER'E BELGE GÖNDERMEYİNİZ."

122 görüntüleme0 yorum

Yorumlar


Tuva, Tuvart, Tuva Art, Tuvart Haber

Haber

bottom of page